Đề án tuyển sinh 2020 (Điều chỉnh)

1. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Điều chỉnh chỉ tiêu -  Đề án tuyển sinh Đại học chính quy 2020 (Điều chỉnh)

2. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Điều chỉnh chỉ tiêu -  Đề án tuyển sinh Đại học chính quy 2020 (Điều chỉnh) theo file đính kèm: Xem chi tiết

3. Trường Đại học Mở Tp.HCM công bố đề án tuyển sinh Đại học chính quy 2020 theo file đính kèm: <Xem ở đây>

Trân trọng./.