• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Thông báo v/v tiếp nhận sinh viên Dự bị đại học Dân tộc năm 2017-2018

Trường ĐH Mở Tp.Hồ Chí Minh thông báo về việc tiếp nhận sinh viên đã hoàn thành chương trình dự bị đại học năm 2017-2018  (sinh viên đã hoàn tất chương trình tại trường Dự bị Đại học Tp.HCM năm học 2016-2017) như sau:

1. Danh sách sinh viên:

Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Ngành trúng tuyển
1754070008 Lâm Bá Kim Ngọc ánh 09/10/98 52380101 Luật
1753010016 Lâm Quang Hoài Bảo 24/06/98 52420201 Công nghệ sinh học
1754070011 Nông Thị Linh Chí 09/02/98 52380101 Luật
1753010043 Thạch Ngọc Định 28/08/98 52420201 Công nghệ sinh học
1754070026 Tạ Hoàng Gia 26/07/98 52380101 Luật
1754070030 Lưu Hạnh 06/06/86 52380101 Luật
1754070054 Đặng Văn Lên 20/02/98 52380101 Luật
1753010109 Nguyễn Trọng Long 12/09/98 52420201 Công nghệ sinh học
1753010145 Nguyễn Thị Kiều Nhi 15/02/98 52420201 Công nghệ sinh học
1754070074 Lâm Thị Mỹ Nhiên 03/02/97 52380101 Luật
1754070075 Đạt Thị Hồng Nhung 05/02/98 52380101 Luật
1754070076 Nguyễn Thị Huỳnh Như 20/02/98 52380101 Luật
1753010146 Tôn Nữ Hàn Ni 04/04/98 52420201 Công nghệ sinh học
1754070105 Phùng Văn Sang 25/07/97 52380101 Luật
1754060166 Tăng Sêng 15/01/97 52380107 Luật kinh tế
1753010216 Báo Nữ Phương Thy 28/07/98 52420201 Công nghệ sinh học
1754070108 Thông Thị Trà 04/10/97 52380101 Luật
1754070109 Hứa Thị Bảo Trâm 30/04/98 52380101 Luật
1754070110 Đường Văn Triệu 21/09/98 52380101 Luật
1754070111 Thạch Thị Mai Trinh 21/11/98 52380101 Luật
1753010217 Trần Thanh Trí 26/12/98 52420201 Công nghệ sinh học
1753010218 Lý Mộng Trúc 17/01/98 52420201 Công nghệ sinh học
1754070174 Lư Nữ Xuân Xuyến 12/07/98 52380101 Luật

2.  Sinh viên làm thủ tục nhập học như thông báo sau: xem thông báo (Sử dụng mật khẩu trắng).

Tin tức nổi bật