• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Đề thi và đáp án kỳ thi Đại học năm 2013

Nguồn: http://thongtintuyensinh.vn

Khối A, A1

Đề thi môn Toán

Đề thi môn Lý

Đề thi môn Hóa

Đáp án môn Toán

Đáp án môn Lý

Đáp án môn Hóa

Đề thi môn Tiếng Anh

   

Đáp án môn Tiếng Anh

   

Khối B

Đề thi môn Toán

Đề thi môn Hóa

Đề thi môn Sinh

Đáp án môn Toán

Đáp án môn Hóa

Đáp án môn Sinh

Khối C

Đề thi môn Văn

Đề thi môn Sử

Đề thi môn Địa

Đáp án môn Văn

Đáp án môn Sử

Đáp án môn Địa

Khối D

Đề thi môn Toán

Đề thi môn Văn

Đề thi tiếng Anh

Đáp án môn Toán

Đáp án môn Văn

Đáp án tiếng Anh

Đề thi tiếng Pháp

Đề thi tiếng Nga

Đề thi tiếng Trung

Đáp án tiếng Pháp

Đáp án tiếng Nga

Đáp án tiếng Trung

Đề thi tiếng Đức

Đề thi tiếng Nhật

 

Đáp án tiếng Đức

Đáp án tiếng Nhật