• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Đề thi và đáp án tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2014

 Nguồn: http://thongtintuyensinh.vn

Khối A, A1

  Đề thi môn Toán

  Đề thi môn Lý

  Đề thi môn Hóa

  Đáp án môn Toán

  Đáp án môn Lý

  Đáp án môn Hóa

  Đề thi môn Tiếng Anh

 

 

  Đáp án môn Tiếng Anh

 

 

Khối B

  Đề thi môn Toán

  Đề thi môn Hóa

  Đề thi môn Sinh

  Đáp án môn Toán

  Đáp án môn Hóa

  Đáp án môn Sinh

Khối C

  Đề thi môn Văn

  Đề thi môn Sử

  Đề thi môn Địa

  Đáp án môn Văn

  Đáp án môn Sử

  Đáp án môn Địa

Khối D

  Đề thi môn Toán

  Đề thi môn Văn

  Đề thi tiếng Anh

  Đáp án môn Toán

  Đáp án môn Văn

  Đáp án tiếng Anh

  Đề thi tiếng Pháp

  Đề thi tiếng Nga

  Đề thi tiếng Trung

  Đáp án tiếng Pháp

  Đáp án tiếng Nga

  Đáp án tiếng Trung

  Đề thi tiếng Đức

  Đề thi tiếng Nhật

 

  Đáp án tiếng Đức

  Đáp án tiếng Nhật

 

Tin tức nổi bật