• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Thông báo tuyển thẳng Đại học năm 2016

Phụ huynh và thí sinh tham khảo Thông báo tuyển thẳng vào Đại học năm 2016 theo tập tin đính kèm: tải ở đây

1. Phụ lục 1, kèm theo công văn số: 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD  ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Phụ lục 2, kèm theo công văn số: 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD  ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

3. Phụ lục 3, kèm theo công văn số: 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD  ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

4. Phụ lục III, kèm theo công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 3 năm 2016.