Kết quả Phúc khảo ĐH bằng thứ 2 và Liên thông ĐH 2019

Học viên tham khảo kết quả: <ở đây>