Mức thu học phí hệ đại học chính quy khóa 2015, năm học 2015-2016

THÔNG BÁO

Về mức thu học phí hệ đại học chính quy khóa 2015, năm học 2015-2016

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh thông báo mức thu học phí năm học 2015 -2016 như sau:

1. Học phí đối với đào tạo trình độ đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2015 như sau:

  • Nhóm học phần của các ngành:  Xã hội học, Công tác xã hội, Đông Nam Á học, Kinh tế học: 210.000đ/tín chỉ. Mức thu bình quân từ 9 – 10 triệu đồng/năm tùy theo ngành.
  • Nhóm học phần của các ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế Toán – Kiểm toán, Luật kinh tế: 340.000đ/tín chỉ. Mức thu bình quân từ 12 – 13 triệu đồng/năm tùy theo ngành.
  • Nhóm học phần của các ngành: Công nghệ thông tin, Xây dựng, Quản lý xây dựng, Công nghệ sinh học, Hệ thống thông tin quản lý: 360.000đ/tín chỉ. Mức thu bình quân từ 13 – 14 triệu đồng/năm tùy theo ngành.
  • Nhóm học phần của các ngành: Ngoại ngữ (Ngành tiếng Anh, tiếng Trung, và tiếng Nhật): 380.000đ/tín chỉ. Mức thu bình quân từ 14 – 15 triệu đồng/năm tùy theo ngành.

Học phí được đóng theo từng học kỳ và mỗi năm học 03 học kỳ.

2. Đối tượng áp dụng: Sinh viên đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2015.

3. Thời gian áp dụng: Năm học 2015-2016.