Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ Chính quy năm 2016

Học viên tham khảo hồ sơ tuyển sinh ở đây: Hồ sơ tuyển sinh