Thông báo V/v tham gia học “Tuần sinh hoạt công dân - SV” năm học 2014-2015

Phòng Công tác sinh viên thông báo tham gia học "Tuần lễ sinh hoạt công dân - SV" năm học 2014 - 2015

Thực hiện kế hoạch số 979/KH-ĐHM ngày 28/8/2014 về “ Tuần sinh hoạt công dân - SV” năm học 2014 – 2015; Phòng Công tác sinh viên thông báo một số nội dung như sau:

 
  1. Tất cả sinh viên các Khóa phải tham dự đúng giờ theo lịch:

-         Buổi sáng: từ 7h00 đến 11h00

-         Buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00

-         Buổi tối: từ 17h00 đến 21h00

  1. Sinh viên tham dự phải đem thẻ sinh viên để thực hiện điểm danh, làm bài thu hoạch và viết cam kết nộp cho Ban cán sự lớp và gửi về Văn phòng Khoa chậm nhất 5 ngày sau khi kết thúc đợt học để ghi nhận Đánh giá kết quả rèn luyện online năm học 2014 - 2015.
  2. Các Khoa cử chuyên viên phối hợp cùng Phòng Công tác sinh viên theo dõi và quản lý lớp theo đúng nội dung của kế hoạch.

Đề nghị toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện. 

Nguồn: Phòng Công tác sinh viên

content 1

cntent 2