Các tổ hợp môn xét tuyển và điều kiện bổ sung tuyển sinh Đại học hệ CQ 2016

CÁC TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CQ 2016

Ngành học

Tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển

Điều kiện bổ sung 1 (*)

Điều kiện bổ sung 2 (**)

Khoa học máy tính

TOÁN, Lý, Hóa

1

Ưu tiên điểm môn TOÁN

TOÁN, Lý, Anh

2

TOÁN, Văn, Anh

3

Hệ thống thông tin quản lý

Toán, Lý, Hóa;

1

Ưu tiên điểm môn TOÁN

Toán, Lý,  Anh;

2

Toán, Văn,  Anh

3

CNKT Công trình xây dựng

TOÁN, Lý, Hóa;

1

Ưu tiên điểm môn TOÁN

TOÁN, Lý, Anh;

2

TOÁN, Văn, Anh

3

Quản lý xây dựng

TOÁN, Lý, Hóa;

1

TOÁN, Lý,  Anh;

2

TOÁN, Văn,  Anh

3

Công nghệ Sinh học

Toán, Lý, Hóa;

2

Ưu tiên điểm môn TOÁN

Toán, Lý,  Anh;

3

Toán, Sinh, Hóa;

1

Toán, Văn,  Anh

4

Quản trị kinh doanh

Toán, Lý, Hóa;

3

Ưu tiên điểm môn:

  • TOÁN (Đối với tổ hợp Toán, Lý, Hóa)
  • ANH  (Đối với 2 tổ hợp còn lại)

Toán, Lý,  Anh;

2

Toán, Văn,  Anh

1

Tài chính ngân hàng

Toán, Lý, Hóa;

3

Ưu tiên điểm môn TOÁN

Toán, Lý,  Anh;

2

Toán, Văn,  Anh

1

Kế toán

Toán, Lý, Hóa;

3

Ưu tiên điểm môn TOÁN

Toán, Lý,  Anh;

2

Toán, Văn,  Anh

1

Kinh tế

Toán, Lý, Hóa;

3

Ưu tiên điểm môn TOÁN

Toán, Lý,  Anh;

2

Toán, Văn,  Anh

1

Luật kinh tế

Toán, Lý, Hóa;

4

Ưu tiên điểm môn:

  • - TOÁN đối với tổ hợp Toán, Lý, Hóa
  • - VĂN đối với tổ hợp Văn, Sử, Địa
  • - NGOẠI NGỮ đối với 2 tổ hợp còn lại

Toán, Lý,  Anh;

3

Văn, Sử, Địa;

2

Toán, Văn, Ngoại ngữ

1

Luật

Toán, Lý, Hóa;

4

(Ngành mới)

Toán, Lý,  Anh;

3

Văn, Sử, Địa;

2

Toán, Văn, Ngoại ngữ

1

Đông Nam á học

Toán, Lý,  Anh;

3

Ưu tiên điểm môn:

- ANH đối với tổ hợp Toán, Lý, Anh

- VĂN: đối với các tổ hợp còn lại.

Văn, Sử, Địa;

1

Toán, Văn, Ngoại ngữ

2

Văn, Sử, Ngoại ngữ

4

Xã hội học

Toán, Lý,  Anh;

3

Ưu tiên điểm môn:

- ANH đối với tổ hợp Toán, Lý, Anh

- VĂN: đối với các tổ hợp còn lại.

Văn, Sử, Địa;

1

Toán, Văn, Ngoại ngữ

2

Văn, Sử, Ngoại ngữ

4

Công tác Xã hội

Toán, Lý,  Anh;

3

Ưu tiên điểm môn:

- ANH đối với tổ hợp Toán, Lý, Anh

- VĂN: đối với các tổ hợp còn lại.

Văn, Sử, Địa;

1

Toán, Văn, Ngoại ngữ

2

Văn, Sử, Ngoại ngữ

4

Ngôn ngữ Anh

Toán, Lý,  ANH;

2

Ưu tiên điểm môn NGOẠI NGỮ.

Toán, Văn,  ANH;

1

 Văn, Sử,  ANH

3

Ngôn ngữ Trung Quốc

Toán, Lý,  ANH;

2

Toán,Văn,  NGOẠI NGỮ;

1

Văn, Sử, NGOẠI NGỮ

3

Ngôn ngữ Nhật

Toán, Lý,  ANH;

2

Toán, Văn, NGOẠI NGỮ;

1

Văn, Sử, NGOẠI NGỮ

3

Ghi chú:

- Các môn in HOA đậm được nhân hệ số 2.

(*) Thứ tự ưu tiên dùng để xét tuyển trong trường hợp có nhiều thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển như nhau. Những thí sinh có tổ hợp ưu tiên cao hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.

(**) Dùng để xét tuyển trong trường hợp có nhiều thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển như nhau sau khi đã xét điều kiện bổ sung 1.