Các VB pháp lý

1. Tuyển sinh Đại học chính quy:

- Quy chế Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non: <tại đây>

- Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh: <tại đây>

- Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2018: <tại đây>

- Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2019: <tại đây>

- Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020: <tại đây>

- Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021: <tại đây>

- Phê duyệt Đề án tổ chức tuyển sinh trình độ đại học năm 2022: <tại đây>

- Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022: <tại đây>

- Điều chỉnh Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022: <tại đây>

- Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023: <tại đây>

2. Tuyển sinh Đại học Bằng thứ 2 và Liên thông CĐ-ĐH:

- Quyết định về việc ban hành Danh mục các môn học được xét miễn chương trình đào tạo đại học chính quy dành cho sinh viên đại học Bằng thứ 2 và Liên thông từ cao đẳng lên đại học áp dụng từ khóa tuyển sinh 2019 trở về sau: 

- Danh mục các môn học xét miễn, chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, dành cho sinh viên Bằng thứ 2 áp dụng từ khóa tuyển sinh 2019 trở về sau: 

- Danh mục các môn học xét miễn, chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, dành cho sinh viên Liên thông từ cao đẳng lên đại học áp dụng từ khóa tuyển sinh 2019 trở về sau: