Tổng quan về OU

Thông tin - Tin tức

GIỚI THIỆU CHUNG

Được thành lập vào năm 1990 và trở thành trường đại học công lập từ năm 2006, đến nay Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học đa ngành trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học, với các hình thức đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên, đào tạo các điểm vệ tinh,…nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học-kỹ thuật cho đất nước.

Tên Trường
Tiếng Việt: Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiếng Anh: Ho Chi Minh City Open University
Tên viết tắt của Trường
Tiếng Việt: Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Tiếng Anh: HCMCOU
Tên trước đây
Viện Đào Tạo Mở Rộng TP. Hồ Chí Minh (từ năm 1990)
Đại học Mở Bán Công TP. Hồ Chí Minh (từ năm 1993 đến năm 2005)

Cơ quan/Bộ chủ quản

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ liên lạc

Số 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3930 0210

Fax: (028) 3930 0083

E-mail: ou@ou.edu.vn

Website: www.ou.edu.vn

>> Mở rộng tri thức

Nhà trường nỗ lực phát triển các phương thức đào tạo đa dạng và linh hoạt về không gian và thời gian, phù hợp với người học có nền tảng kiến thức và điều kiện học tập khác nhau. Nhà trường khuyến khích sự tìm kiếm và đóng góp tri thức mới cho cộng đồng. Nhà trường luôn tiếp cận và ứng dụng tri thức mới trên thế giới, hướng đến hội nhập quốc tế.

>> Gắn kết thực tiễn

Nhà trường thúc đẩy việc giảng dạy và nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu phát sinh từ thực tế.

>> Phục vụ cộng đồng

Nhà trường hướng đến phục vụ lợi ích cộng đồng trong đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động khác của Nhà trường.

>> Chuyên nghiệp, hiệu quả, sáng tạo và thân thiện

Nhà trường cam kết phát triển đội ngũ chuyên nghiệp với khả năng thực hiện công việc đào tạo, nghiên cứu với hiệu quả cao nhất. Nhà trường khuyến khích tư duy sáng tạo với tinh thần đổi mới cách nghĩ, cách làm, biến thách thức thành cơ hội. Nhà trường tạo lập và duy trì môi trường làm việc và học tập thân thiện với thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau để cùng đạt mục tiêu.

>> TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

NHÂN BẢN – RỘNG MỞ –  THỰC TIỄN – HỘI NHẬP.

Quá trình thành lập Trường

Nhiệm vụ của trường được xác định tại điều 2 trong Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ: “là cơ sở đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ, đào tạo tại các điểm vệ tinh, … nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng cường đội ngũ khoa học – kỹ thuật cho đất nước”.

15/06/1990

>

 

Ngày 15/6/1990, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 451/TCCB thành lập Viện Đào tạo mở rộng trực thuộc Trường Cán bộ quản lý đại học – Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.

26/07/1993

Với sự phát triển nhanh chóng và nhu cầu học tập của xã hội, ngày 26/7/1993 Thủ Tướng Chính phủ quyết định thành lập Đại học Mở bán công TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở Viện Đào tạo mở rộng II Thành phố Hồ Chí Minh, với chức năng là đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ, đào tạo tại các điểm vệ tinh, … nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật cho đất nước.

22/06/2006

Ngày 22/6/2006, Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 146/2006/QĐ-TTg chuyển loại hình một số trường đại học và cao đẳng bán công, dân lập. Theo quyết định này, Trường Đại học Mở bán công TP. Hồ Chí Minh được chuyển sang trường đại học công lập và có tên gọi là Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

24/10/2014

>

Theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nội dung:
1. Về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.
2. Về tổ chức bộ máy, nhân sự.
3. Về tài chính.
4. Về chính sách học bổng, học phí.
5. Về đầu tư, mua sắm.
6. Về cơ chế giám sát.
7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017 và các văn bản khác có liên quan.

12/06/2015

Ngày 12/6/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 850/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2017.