Thời khóa biểu các lớp Ôn tập bằng thứ 2 và Liên thông từ CĐ-ĐH 2016- ĐỢT 2

Học viên xem thời khóa biểu lớp Ôn tập bằng thứ 2 và Liên thông từ CĐ-ĐH 2016- ĐỢT 2 theo tập tin đính kèm: tải ở đây