Thời khóa biểu các lớp Ôn tập bằng thứ 2 và Liên thông từ CĐ-ĐH 2016 (cập nhật 05/05/16)

Học viên xem Lịch học cụ thể (cập nhật ngày 05/05/2016): tải ở đây