Các VB pháp lý

Site đang được cập nhật...

1. Thông tin tuyển sinh Đại học CQ 2020

- Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mần non 2020: <tải file>

- Hướng dẫn Công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mần non: <tải file>; Phụ lục đính kèm: <tải file>