Học phí dự kiến năm 2021 - 2022

Thông tin - Tin tức

1. Thông báo mức thu học phí dự kiến hệ đại học chính quy năm 2021 - 2022.

2. Thông báo mức thu học phí hệ đại học chính quy, Đại học Bằng hai, Liên thông Cao đẳng - Đại học chính quy khóa 2020 năm học 2020 - 2021. <tải file>

3. Thông báo mức thu học phí chương trình đào tạo đại học Chất lượng cao  khóa 2020 năm học 2020 - 2021. <tải file>